فرصت کیش پشتیبان صنعت مخابرات ایران

فرصت کیش

ازطراحی تا اجرا

با شما خواهیم بود


آخرین اخبار 

چهارشنبه 9 مرداد 1392

حضور شرکت فرصت کیش در

نمایشگاه ایران تلکام امسال قطعی شد.

اطلاعات بیشتر پس از جانمایی منتشر 

خواهد شد.

1 بهمن 1391

سمینار معرفی راه حلهای جدید در 

بخش ذخیره انرژی با حضور 

نمایندگان شرکت نارادا در محل هتل 

استقلال تهران برگزار شد


5 مرداد 1391

سمینار معرفی راهکارهای جدید در

صنعت مخابرات با حضور نمایندگان

شرکت YOFC در محل هتل سیمرغ 

تهران برگزار شد


ماموریت فرصت کیش 


ارزشهای بنیادین


خدمات فرصت کیش 

  • طراحی شبکه های مخابراتی 
  • مشاوره در تامین تجهیزات 

  • اجرای پروژه های مخابراتی 

  • بهینه سازی شبکه 

  • تامین نیرو 

  • زیبا سازی